Events – Digwyddiadau

For our latest upcoming events, visit our Facebook page.


As well as Sunday services, we hold events throughout the year, including:

Coffee Morning – chats, community and connection at the Graig Hall, Trebanos, on the 2nd Thursday of the month (11am).

Pub Club – a social get-together on the 1st Thursday of the month (7pm) at a different local pub each time.

Gellionnen Mountain Mutts – on the 1st Saturday of each month (10.30am) a chance for dogs and their human friends to walk and chat together on beautiful Gellionnen mountain.

LGBT+ Faith Gatherings – monthly Zoom gathering for LGBT+ people of all faiths, in parternship with Swansea University. Email our minister to find out more.

Summer Trip – a day trip to the seaside during the summer months.

Festival – a special musical service as part of Pontardawe Festival, held in August.

Open Day – welcoming the whole community for a BBQ, games and learning about our history, present and future.

Christmas Trip – a weekend trip for Christmas shopping, sightseeing and fun, usually at the end of November.

Christmas Festivities – carol service, Christmas Eve ‘Plygain’ service (11pm), Mari Lwyd, charity shoebox appeal, Christmas meal, and more.

Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i’n tudalen Facebook.


Yn ogystal a gwasanaethau ar y Sul, rydym yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn:

Bore Coffi – sgyrsiau, cymuned a chysylltiad, bob ail dydd Iau y mis yn Neuadd y Graig, Trebannws.

Clwb Dafarn – cyfle i gymdeithasu bob dydd Iau 1af y mis (7yh) mewn tafarn leol wahanol bob tro.

Mutts Mynydd Gellionnen bob dydd Sadwrn 1af y mis (10.30yb) cyfle i gŵn a’u ffrindiau dynol gerdded a sgwrsio gyda’u gilydd ar fynydd hardd Gellionnen.

Cyfarfodydd Ffydd LHDT+ – cyfarfod misol ar Zoom ar gyfer pobl LHDT+ o bob ffydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. E-bostiwch ein gweinidog i ddarganfod mwy.

Taith Haf – taith undydd i lan y môr yn ystod misoedd yr haf.

Gŵyl – gwasanaeth cerddorol arbennig sy’n rhan o Ŵyl Pontardawe, ym mis Awst.

Diwrnod Agored – croesawu’r gymuned gyfan am farbeciw, gemau ac i ddysgu am ein hanes, ein presennol a’n dyfodol.

Taith Nadolig – taith penwythnos ar gyfer siopa Nadolig, crwydro o amgylch trefi a dinasoedd newydd a chael llawer o hwyl, fel arfer ar ddiwedd mis Tachwedd.

Gwyliau Nadolig – gwasanaeth carolau, gwasanaeth ‘Plygain’ Noswyl Nadolig (11yh), Mari Lwyd, apêl elusennol bocsys esgidiau, cinio Nadolig, a mwy.

%d bloggers like this: