Ceremonies – Seremonïau

We are proud to host ceremonies to mark the important moments in life – both happy and sad – for our local community, including: christenings, baptisms and naming ceremonies; coming of age; weddings; and funerals or memorial services.

Here at Gellionnen Chapel we can arrange all rites of passage with the commitment to create something that is right for each individual.

For information about costs, click here.

Rydym yn falch o gynnal seremonïau i nodi camau pwysig bywyd – hapus a thrist – ar gyfer ein cymuned leol, gan gynnwys: bedyddiadau, seremonïau enwi; seremonïau dod i oed; priodasau; ac angladdau a gwasanaethau coffa.

Yma yng Ngellionnen gallwn drefnu’r ystod lawn o seremonïau camau bywyd gydag ymrwymiad i deilwra’r seremoni at ofynion yr unigolyn.


Christenings, Baptisms and Naming Ceremonies

We offer christening, baptism and naming ceremonies as part of our Sunday Services. The ceremony can be tailor made to suit your needs and beliefs. Get in touch with our registrar Sandra Beynon to discuss your special day.

Seremonïau Bedydd ac Enwi

Rydym yn cynnig seremonïau bedydd ac enwi fel rhan o’n Gwasanaethau Sul. Gall y seremoni gael ei deilwra i gwrdd gyda’ch gofynion a chredoau chi. Cysylltwch gyda’n cofrestrydd Sandra Beynon i drafod eich diwrnod arbennig.


Weddings

When arranging weddings we are more than happy to provide ceremonies for all couples. Unitarians have long supported lesbian, gay, bisexual and transgender rights. We were the first chapel in Swansea or Neath Port Talbot to register for same sex marriages.

We view marriage as the joining of two people in an act of commitment, love and celebration. Choosing Gellionnen Chapel to hold your marriage ceremony is a liberating way to celebrate a rite of passage.

We will arrange a marriage ceremony that reflects the values and beliefs of the couple. There are no set patterns, the Minister or Celebrant will work with each couple to create a ceremony that is right for them.

Get in touch with our registrar Sandra Beynon to discuss your special day.

Priodasau

Pan yn trefnu priodasau rydym yn hapus i gynnal seremonïau ar gyfer ystod o gyplau. Mae Undodiaid wedi cefnogi hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol dros gyfnod hir o amser. Ni oedd y capel cyntaf yn Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot i gofrestru ar gyfer priodasau un-rhyw.

Credwn mai priodas yw uno dau berson mewn gweithred o ymrwymiad, cariad a dathliad. Mae dewis Capel Gellionnen fel man i gynnal eich seremoni yn ffordd arbennig o ddathlu cam bywyd.

Gallwn drefnu seremoni briodasol sydd yn adlewyrchiad o werthoedd a chredoau’r cwpwl. Nid oes unrhyw batrymau penodol, bydd y Gweinidog neu’r Gweinydd yn gweithio gyda phob cwpwl i greu seremoni sydd yn iawn iddyn nhw.

Cysylltwch gyda’n cofrestrydd Sandra Beynon i drafod eich diwrnod arbennig.

Congratulations to our recent wedding couples!

Llongyfarchiadau i’n cyplau priodas diweddar!


Funerals and Memorial Services

Our chapel is available to those who wish to mark the passing of a loved one, either with a funeral or memorial service. As with all rites of passage here, the Minister or Celebrant will work with you to create a fitting and personal ceremony.

Angladdau a Gwasanaethau Coffa

Mae ein capel ar gael i’r rheiny sydd am nodi diwedd bywyd rhywun sydd yn agos atynt, naill drwy angladd neu gwasanaeth coffa. Fel gyda seremonïau camau bywyd eraill, bydd y Gweinidog neu’r Gweinydd yn cyd-weithio gyda chi i greu seremoni addas a phersonol.

%d bloggers like this: