Beliefs – Credoau

LOVE – We believe in the power of love, to transform lives, communities, and our world.

COMMUNITY – We believe in the importance of community, connection, and friendship.

JUSTICE – We believe in justice and building a better society, in our own country and around the world.

EQUALITY – We believe in equality for all regardless of sexual orientation, gender identity, race, ethnicity, faith, or physical and mental health.

GOD – We believe in God, however we choose to see Her/Him/It. For some, God is a Divine Being, for others God is Nature, Humanity, or our conscience.

JESUS – We believe in trying to follow the teachings of Jesus: to love our neighbours, to treat others as we would wish to be treated, and to forgive others. We may view Jesus as the Son of God, or as a wise man alongside other inspiring spiritual figures like the Buddha, Moses, or Guru Nanak.

UNITARIANISM – We are a liberal Christian chapel, one of 21 Unitarian chapels in Wales, and part of the General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches. Find out more about Unitarianism in the UK here.

CARIAD – Rydym yn credu yng ngrym cariad, i drawsnewid bywydau, cymunedau, a’n byd.

CYMUNED – Rydym yn credu ym mhwysigrwydd cymuned, creu cysylltiadau a chyfeillgarwch.

CYFIAWNDER – Rydym yn credu mewn cyfiawnder ac adeiladu gwell gymdeithas, yn ein gwlad ac ar draws y byd.

CYDRADDOLDEB – Rydym yn credu mewn cydraddoldeb i bawb, heb ots am rywioldeb, hunaniaeth rhywedd, hil, ethnigrwydd, ffydd neu iechyd ffisegol a meddyliol.

DUW – Rydym yn credu yn Nuw, sut bynnag rydym yn dewis ei ddehongli hi/ef. I rai, mae Duw yn Fod Dwyfol, i eraill Duw yw Natur, Dynoliaeth, neu ein cydwybod.

IESU – Rydym yn credu mewn ceisio dilyn dysgeidiaethau Iesu: i garu ein cymdogion, i drin eraill fel yr hoffem ni ein hunain gael ein trin, ac i faddau i eraill. Efallai credwn mai Iesu yw Mab Duw, neu dyn doeth ar y cyd gyda ffigurau ysbrydol eraill fel y Bwdha, Moses neu Guru Nanak.

UNDODIAETH – Rydym yn gapel Cristnogol rhyddfrydol, un o 21 o gapeli Undodaidd yng Nghymru, ac yn ran o Gymanfa Gyffredinol yr Undodiaid a’r Eglwysi Cristnogol Rhydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Undodiaeth yn y DU yma.


%d bloggers like this: